Procedure voor verwijzing naar externe begeleiding

Gerichte verwijzing

Wie kan de student doorverwijzen naar een externe partner voor begeleiding onder Psy-net?

 • Interne “verwijzers”: De medewerkers van de psychologische dienst van de onderwijsinstellingen: Studentenbegeleiders/psychologen, zorgcoördinator, …
  • Ze kunnen de student na een begeleidingstraject of een persoonlijk gesprek adviseren om contact op te nemen met een externe partner voor bijkomende psychologische ondersteuning.
 • Externe partners verbonden aan Psy-net: Privé therapeuten/ hulpverleners of organisaties die met Psy-net een samenwerkingsovereenkomst hebben
  • Informeren de student over mogelijkheden tot ondersteuning vanuit Psy-net bij een (andere) externe partner. Dit impliceert natuurlijk wel dat er rekening wordt gehouden met het getrapte zorgaanbod van de instellingen en Psy-net.
  • Ze verwijzen de student eerst door naar hun studentenvoorziening-psychosociale dienst. De student heeft het recht om hier niet op in te gaan, maar kan dan geen aanspraak maken op financiële tussenkomst voor de externe begeleiding.
 • Interne partners: Ombudspersonen, studietrajectbegeleiders, vakbegeleiders en sociale diensten van de onderwijsinstellingen
  • Informeren de student over mogelijkheden tot ondersteuning vanuit Psy-net bij een externe partner.
  • Ze verwijzen de student eerst door naar de psychosociale dienst hun studentenvoorziening. De student heeft het recht om hier niet op in te gaan, maar kan dan ook geen beroep doen op een financiële vergoeding voor de externe begeleiding.

Wanneer wordt er doorverwezen?

 • Wanneer de verwijzer na een persoonlijk gesprek met de student inschat dat de eigen competenties of draagkracht ontoereikend zijn om een antwoord te formuleren op de hulpvraag van de student of dat de begeleiding van de student de eigen opdracht overstijgt (e.g. in geval van suïcidegevaar, middelengebruik, tijdsgebrek), dient hij de student door te verwijzen. Dit laat een persoonlijke manier van werken toe waarbij niet alleen rekening gehouden kan worden met de student maar ook met de verwijzer.
 • Wanneer de student expliciet vraagt om doorverwezen te worden naar externe ondersteuning. Hierna zal de interne partner of studentenbegeleider/ psycholoog de student ondersteunen om zicht te krijgen op mogelijkheden externe begeleiding. Als het niet op advies is van de dienst psychosociale begeleiding, zal de student geen beroep kunnen doen op een financiële tussenkomst vanuit de instelling.

Op welke manier moet de doorverwijzing gebeuren?

 • De doorverwijzer houdt bij de keuze in de eerste plaats rekening met het type probleem van de student, de urgentie en de bereikbaarheid voor de student. Daarnaast kan ook het profiel van een hulpverlener meegenomen worden.
 • Het combineren van deze objectieve parameters (expertise, beschikbaarheid, locatie, manier van werken) bij het nemen van de beslissing moet leiden tot een onderbouwde keuze. De doorverwijzer licht dit ook toe aan de student, zodat deze zelf een geïnformeerde beslissing kan nemen.
 • Omwille van wachttijden bij externe begeleiding kan er alsnog een begeleiding intern worden verdergezet ter overbrugging naar een externe begeleiding

Naar wie wordt er verwezen?

 • Externe partners: therapeuten of andere psychosociale hulpverleners verbonden aan Psy-net
  • In de eerste plaats zal er altijd worden doorverwezen naar partners waarmee Psy-net een samenwerkingsovereenkomst heeft.
  • Indien er wachttijden zijn kan er ook doorverwezen worden naar andere hulpverleners.
  • Dit kan zowel voor individuele begeleiding als voor begeleiding in groepsverband.
 • Externe hulpverleners buiten Psy-net: (Privé) therapeuten of hulpverleners waar naar wordt verwezen maar waarmee Psy-net geen samenwerkingsovereenkomst heeft.
  • Bij verwijzing naar andere hulpverleners buiten Psy-net wordt rekening gehouden met de kwaliteitscriteria van Psy-net.
 • Externe partnerorganisaties waarmee Psy-net een samenwerking heeft.
 • Andere externe partners: Psychiater, huisarts, diëtist, diagnostiek, …

Toeleiding

Hoe verloopt de aanmelding?

 • Wie meldt de student aan bij een externe partner?
  • Een student neemt steeds zelf het initiatief om zich aan te melden bij een externe partner.
  • De student kan uiteraard ondersteund worden bij het nemen van deze stap.
 • Wanneer kan een student zich aanmelden?
  • Zoals eerder aangegeven meldt een student zich bij voorkeur aan op advies van een doorverwijzer.
 • Hoe gebeurt de aanmelding?
  • Afhankelijk van de externe partner
   • Kan verschillend zijn per discipline of partner: psychiater, CGG, huisarts, …
   • Indien er samenwerkingsafspraken zijn met externe partner, volgens de gemaakte afspraken.
  • Bij Privétherapeuten (al dan niet verbonden aan Psy-net)
   • Dit gebeurt altijd aan de hand van het document ‘Informed consent en richtlijnen’ dat ingevuld wordt bezorgd aan de externe partner.
   • Bij therapeuten verbonden aan Psy-net (samenwerkingsovereenkomst)
    • De verwijzer houdt bij aanmelding rekening met de beschikbaarheid van de therapeut. Psy-net zorgt voor het up to date houden van deze informatie door op tweewekelijkse basis beschikbaarheid van de therapeuten te bevragen en op website weer te geven.
    • Bij verwijzing naar een groepspraktijk verloopt dit volgens de gemaakte afspraken. De contactpersoon van de groepspraktijk kan de vraag intern dispatchen, maar hiernaast kan er bij de aanmelding ook gericht verwezen worden naar één van de therapeuten.
    • Therapeut krijgt eerst casus toegelicht zonder gegevens student. Als therapeut akkoord gaat met de doorverwijzing, kunnen de initialen van de student doorgegeven worden.

Hoe gebeurt de warme overdracht?

 • Wat verstaan we onder warme overdracht?
  • Bij verwijzing vertrekken vanuit de motivatie van de student om externe begeleiding op te starten
  • Indien nodig, kan in uitzonderlijke gevallen student ondersteund worden door mee aanwezig te zijn bij het aanmeldingsgesprek (of intakegesprek).
  • Rond de opvolging van de verwijzing wordt met de student afgesproken om de verwijzer te informeren over de opstart en bij eventuele problemen die ze ervaren in de externe begeleiding.
 • Hoe gebeurt de toeleiding?
  • Dit is afhankelijk van het doorlopen interne begeleidingstraject en de complexiteit van de hulpvraag.
  • Bij complexere hulpvraag en langdurige interne begeleiding wordt met de student bij het adviesgesprek de mogelijkheden rond toeleiding besproken en afgestemd.
  • Dit is ook afhankelijk van de samenwerkingsafspraken die er zijn gemaakt met de externe partner.
  • Ook op vraag van de externe partner (in samenspraak met de student) kan de wijze van overdracht en toeleiding afgestemd worden.
 • Hoe wordt er relevante info doorgegeven aan externe partner?
  • Op het moment het duidelijk is bij wie de student externe begeleiding zal starten, wordt er het document ‘een informed consent en richtlijnen’ opgemaakt. Hierin zijn de richtlijnen en de afspraken voor de student en de therapeut opgenomen.
  • Bij communicatie naar derden wordt er rekening gehouden met beroepsgeheim en GDPR. Hierbij is de doelbepaling en transparantie naar de student belangrijk en krijgt de student een toelichting over de concrete communicatie naar de externe partner (hulpvraag, hypothese problematiek, voortraject, …). Hoe de informatie over de student wordt gedeeld, wordt afgesproken met de student zelf. De student kan hier mee over beslissen. Bij voorkeur zal de student de verslaggeving bezorgen aan de externe hulpverlener en anders stem je af over de manier waarop.

Opvolging externe begeleiding

Hoe zien we de opvolging van de student tijdens externe begeleiding?

 • Afhankelijk van de externe partner
  • Kan verschillend zijn per discipline of partner: psychiater, andante, huisarts, …
  • Indien er samenwerkingsafspraken zijn met externe partner, volgens de gemaakte afspraken.
 • Bij Privétherapeuten (al dan niet verbonden aan Psy-net)
  • Het opvolgen van sessies is erg tijdsintensief en niet evident om overzicht te bewaren als verwijzer. In de richtlijnen is er daarom ook opgenomen dat de student steeds bij vragen of bedenkingen contact kan opnemen met de verwijzer. Het is belangrijk om de student hier expliciet op te wijzen bij het adviesgesprek.
  • Sommige instellingen kiezen er voor om te werken met vijf sessies met vergoeding en dan een eventuele verlenging van vijf sessies aan te bieden. Indien student een verlenging wenst, vraagt de student een gesprek aan bij de verwijzer. De bedoeling van het gesprek is om bij de studenten te polsen naar de klik met de therapeut en de motivatie om therapie verder te zetten. Dit is ook een moment om bij de studenten te polsen naar hoe ze de verwijzing hebben ervaren. In dit gesprek kan de student ook nog eens gewezen worden op de afspraak om de verwijzer op de hoogte te brengen over de afronding van de sessies (met vergoeding).

Hoe verloopt de afronding van het extern traject?

 • Vanuit Psy-net is het afrondingsmoment van de externe begeleiding door de Privétherapeuten het moment waarop de sessies met vergoeding zijn afgerond.
  • Een manier om op de hoogte te zijn van de afronding is door het te bevragen bij student. In de richtlijnen is opgenomen dat de student dit aan de studentenbegeleider meldt. Het is belangrijk om de student hier expliciet op te wijzen tijdens het adviesgesprek.
  • Hiernaast heeft de instelling zicht op de afronding van het traject met vergoeding, via de factuur van de therapeut. De therapeut neemt ook de data van de sessies op in de factuur.
 • Feedback van student na afronding van het traject bij externe partner
  • Het is belangrijk om zicht krijgen op hoe de student het verwijzingsproces heeft ervaren.