Een samenwerkings-verband tussen alle studentenbegeleiders/ psychologen en externe therapeuten/ hulpverleners

Psy-net is het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor studenten in Antwerpen. Psy-net is een samenwerkingsverband tussen alle studentenbegeleiders/ -psychologen die actief zijn binnen de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en externe psychotherapeuten en/of externe partners. De totale studentenpopulatie bedraagt meer dan 40.000 studenten.

Het samenwerkingsverband bestaat uit alle instellingen van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA), namelijk UA, AP, KDG, AMA en ITG, en de KU Leuven campus Antwerpen en Thomas More campus Antwerpen.

Psy-net is opgericht om de mentale gezondheid van studenten in Antwerpen te verbeteren. De levensfase waarin studenten zich bevinden, maakt hen gevoelig voor mentale problemen. Het is belangrijk voor de onderwijsinstellingen om in dit kader adequate opvang voor studenten te voorzien. Enerzijds is deze opvang bepalend voor de doorstroom van studenten in het hoger onderwijs: wie zich beter in zijn vel voelt, kan meestal ook beter studeren. Anderzijds is deze opvang ook gericht op de uitstroom naar de arbeidsmarkt: de opvang kan bijdragen aan de competenties van de uitstromende studenten, en dus van de toekomstige werknemers.

Psy-net is een interprofessioneel netwerk rond mentale gezondheid, enerzijds om kwalitatief sterke opvang voor studenten te garanderen, anderzijds om expertise uit te wisselen tussen de verschillende partners in de geestelijke gezondheidszorg rond studenten.

De doelstelling van Psy-net is een gekend en toegankelijk interprofessioneel netwerk creëren en onderhouden

  1. op basis van de noden van studenten,
  2. met competente en professionele hulpverleners en begeleiders,
  3. waar de deelnemers actief in participeren en zich betrokken voelen,
  4. dat gericht is op duurzame hulpverlening
  5. dat zich ook op preventie focust.

Werking

De werking van Psy-net wordt financieel gedragen door bijdragen van de deelnemende instellingen en deze wordt beheerd binnen Stuvant, het samenwerkingsverband rond studentenvoorzieningen van de Associatie.  Binnen Psy-net bestaat een stuurgroep die als beslissingsorgaan optreedt. De dagelijkse werking van Psy-net wordt opgenomen door een werkgroep die op regelmatige basis samenkomt. De stuurgroep is samengesteld uit de diensthoofden van de studentenvoorzieningen binnen de deelnemende instellingen, leden van de werkgroep en een voorzitter.

De werkgroep is samengesteld uit medewerkers van de deelnemende instelling. De werkgroep bereidt beslissingen voor en rapporteert aan de stuurgroep. De werkgroep wordt aangestuurd door de coördinator die ook contactpersoon is voor de externe begeleiders en partners.

Psychosociale begeleiding voor studenten

Essentieel is het voorzien van een netwerk, waarbinnen vlot verwezen kan worden. De verschillende diensten studentenbegeleiding binnen de onderwijsinstellingen, spelen hierin een cruciale rol. In deze diensten werken studentenbegeleiders, psychologen en psychotherapeuten, die gefocust zijn op het voorkomen en behandelen van studie- en psychologische problemen bij studenten. Zij beschikken onder andere over kennis en expertise inzake studieprocessen en de wisselwerking hiervan met psychische problemen, zijn vertrouwd met de problematiek van functiebeperkingen, en met het domein van studiekeuze en heroriëntering. Zij kunnen beroep doen op een groep van kwaliteitsvolle privé-psychotherapeuten en hulpverleners die, bij voorkeur, in een specifieke problematiek gespecialiseerd zijn. Deze privé-psychotherapeuten en hulpverleners verzorgen individuele psychotherapie voor studenten, buiten de betrokken onderwijsinstellingen. Het psychosociaal begeleidingstraject voor studenten wordt georganiseerd volgens het principe van getrapte zorg.

Lerend netwerk en professionalisering

Naast de verwijzingsfunctie is Psy-net ook een expertisecentrum. Om goede begeleiding te kunnen voorzien, is het belangrijk vlot informatie en expertise uit te wisselen.

De psychologische diensten besteden aandacht aan het bieden van kwalitatieve hulpverlening. De professionalisering van de studentenbegeleiders wordt voornamelijk door de instellingen intern opgenomen.  Aanvullend op dit aanbod, wordt jaarlijks bekeken welke initiatieven vanuit Psy-net een meerwaarde kunnen betekenen om instelling-overschrijdend te organiseren. Op niveau van Psy-net worden events georganiseerd voor zowel de studentenbegeleiders als de externe therapeuten/ hulpverleners verbonden aan Psy-net. Deze initiatieven staan in het teken van het verder versterken van Psy-net als een lerend netwerk.